İNŞAAT RUHSAT GEREKENİ 
 
1 ) Ruhsat Başvuru Dilekçesi ( tüm maliklerce imzalı) 
2 ) Güncel Tapu Kaydı 
3 ) İmar Durum Belgesi 
4 ) Jeolojik Etüt Raporu, Jeofizik Rapor, Geoteknik rapor (raporda gerekli görülürse geoteknik proje) 
5 ) Mimari Proje 
6 ) Statik Betonarme Proje 
7 ) Mekanik Tesisat Proje ( Yangın, Isı Yalıtım, Kalorifer Tesisat Projesi ve Raporu, Sığınak Havalandırma Projesi, Asansör Uygulama Projesi) 
8 ) Elektrik Tesisat Projesi 
9 ) Aplikasyon Krokisi 
10 ) Ruhsat Alınacak Parsele Ait Ölçü Krokisi 
11 ) Bağımsız Denetçi Belirlenmesi 
12 ) İnşaata Başlamadan Önce SGK ‘ya Kayıt Yapılacaktır